R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Tzw. nieruchomości (grunty) warszawskie


 

Wprowadzenie

Monografia

Stowarzyszenie

Nieruchomości zwracane dobrowolnie przez prezydenta Warszawy od 1996 roku

Dochodzenie roszczeń

Wniosek o przyznanie prawa własności czasowej gruntu składany w latach 40-tych

Warunki dochodzenia zwrotu nieruchomości w naturze dzisiaj

Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia czasowej własności gruntu

Kwestia uwłaszczenia nieruchomości z mocy jednej z ustaw

Ponowna decyzja w przedmiocie przyznania prawa wieczystego uzytkowania gruntu

Odszkodowanie w przypadku zaistnienia nieodwracalnych skutków prawnych zaskarżonej decyzji

Wniosek o odszkodowanie za przejętą nieruchomośc z art. 9 dekretu

Zbywalność prawa zabudowy

Publikacje prasowe

 


Wprowadzenie

Strona niniejsza poświecona jest roszczeniom dotyczącym tzw. nieruchomości warszawskich, przejętych przez Państwo na podstawie dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności  użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy oraz nawiązujących do tego dekretu przepisów późniejszych dekretów i ustaw.

W celu ułatwienia odbudowy w większości zniszczonych budynków na terenie Warszawy, na mocy dekretu z 1945 r. o gruntach warszawskich własność wszelkich gruntów połozonych na przedwojennym obszarze m. st. Warszawy przechodziła na własność miasta.

Byli właściciele mieli jednak prawo składać wnioski o przyznanie im prawa własności czasowej gruntu (utraconego lub zamiennego) lub odszkodowania.


Monografia

W 2000 roku wydana została na ten temat doskonała obszerna, monografia, której współautorem jest doskonale w tych sprawach zorientowany, bo zajmujący się nimi na co dzień sędzia NSA:

Grunty warszawskie, Kozłowska D., Mzyk E., s. 265, wyd. ZCO, Z. Góra, 2000 – vide strona Serwisu: Bibliografia.


Stowarzyszenie

Osoby poszkodowane przez dekret zrzesza STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH MIESZCZAN WARSZAWSKICH – patrz strona Serwisu: Organizacje osób poszkodowanych.

 


Nieruchomości zwracane dobrowolnie przez prezydenta Warszawy od 1996 roku

Decyzjami prezydenta Warszawy zwrócono dotychczas dawnym właścicielom 1.500 nieruchomości i wypłacono kilkaset milionów złotych odszkodowań

(Resort skarbu państwa kończy prace nad [kolejnym] projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Trudne oddawanie, Danuta Frey, Z.P, „Rz”, 2002.12.04).

 


Dochodzenie roszczeń

Wniosek o przyznanie prawa własności czasowej gruntu składany w latach 40-tych

Warunki

Podstawową przesłanką było, że "korzystanie z gruntu przez dotychczasowego właściciela da się pogodzić z przeznaczeniem gruntu według planu zabudowania" (art. 7 Dekretu), przy czym należało brać pod uwagę plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący w dniu wydania decyzji, a więc często jeszcze przedwojenny (wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2001, sygn. I SA 1112/99, Ani wcześniejszy, ani późniejszy, Danuta Frey, „Rz”, 2001.04.26).

Termin

Wniosek taki należało złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę. Upływ tego terminu powodował bowiem wygaśnięcie uprawnień i nie może być przywrócony. 

Tryb objęcia w posiadanie gruntu przez gminę określały kolejno rozporządzenia ministra odbudowy z roku 1946, a potem z roku 1948 r. Wg tego ostatniego przy obejmowaniu gruntów w posiadanie przez gminę zrezygnowano z indywidualnego zawiadamiania byłego właściciela, a poprzestano jedynie na podaniu ogłoszenia do publicznej wiadomości w określonym trybie.

Późniejsza uchwała Rady Ministrów nr 11 wyznaczyła dodatkowy termin, a ustawa o gospodarce gruntami z 1985 r. przedłużyła go do końca roku 1988. odnośnie do nieruchomości zabudowanej budynkami, w których skład wchodziło do 20 izb.

Przyjęto zatem, że „objęcie gruntu w posiadanie przez gminę” następowało z dniem wydania odpowiedniego numeru organu (publikatora) urzędowego Zarządu Miejskiego, w którym zamieszczono ogłoszenie, bez względu na to, czy informację o tym rozplakatowano i zamieszczono w jednym z poczytnych stołecznych pism codziennych (orzeczenie NSA (skład 7 sędziów) z dnia 2001.06.28, sygn. OSA 3/01, Bez ogłoszeń i plakatów, Danuta Frey, „Rz”, 2001.06.29).

Przedwczesne złożenie wniosku także zostało uznanen przez NSA za prawnie bezskuteczne (Proceduralne wymogi bierutowskiego dekretu o gruntach warszawskich obowiązują do dziś. Jeden wniosek był za wczesny, drugi za późny, „Rz”, 2002.10.30, Danuta Frey).

Z prawem własności czasowej gruntu wiązała się także własność budynku.

Uprawnione podmioty

Wniosek mogły złożyć następujące uprawnione podmioty:

 

W pierwszej instancji wnioski te rozpatrywał Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, a w drugiej – Minister  Gospodarki Komunalnej.

Wnioski były załatwiane niekiedy dopiero w latach 70-tych i zwykle odmownie, bardzo często niezgodnie z prawem, co może obecnie stanowić podstawę unieważnienia tego rodzaju decyzji.

W pewnych przypadkach możliwe jest uznanie za skuteczne także wniosków złożonych po terminie (orzeczenie NSA z dnia 18 kwietnia 2002 r., sygn. akt I SA 2191/01) (Jak odzyskać własną firmę, adw. Jan Stachura i Jan Jacek Olszewski, „Rz”, 2002.10.15).


Warunki dochodzenia zwrotu nieruchomości w naturze dzisiaj

 


Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia czasowej własności gruntu

W przypadku, gdy decyzja odmawiająca ustanowienia czasowej własności gruntu wydana zoastła z (rażącym) naruszeniem prawa, możliwe jest dochodzenie stwierdzenia jej nieważności z odzyskanie nieruchomości w naturze, a jeśli to niemożliwe – dochodzenie odszkodowania (art 156 i nast. KPA).

Wniosek o stwierdzenie nieważności dawnej decyzji odmawiającej ustanowienia czasowej własności gruntu

Wniosek o stwierdzenie nieważności dawnej ostatecznej decyzji odmawiającej przyznania byłemu właścicielowi prawa własności czasowej gruntu należy wnieść odpowiednio do:

Odwołanie

Odwołanie stron od takiej decyzji rozpatruje w drugiej instancji wojewoda mazowiecki.

Skarga do NSA

Ewentualną skargę od decyzji wojewody można wnieść do NSA.

 


Kwestia uwłaszczenia nieruchomości z mocy jednej z ustaw

Jeżeli wydana została przez wojewodę decyzja o uwłaszczeniu nieruchomości z mocy jednej z ustaw – na rzecz gminy, samorządu województwa, wyższej uczelni lub innego podmiotu publicznego, podmiot ten jest także stroną w sprawie zwrotu nieruchomości byłym właścicielom.

(Jaka będzie przyszłość Omegi. Spór byłych właścicieli z marszałkiem województwa mazowieckiego o budynek zajmowany przez warszawski szpital, Danuta Frey, „Rz”, 2002.05.16).

 


Ponowna decyzja w przedmiocie przyznania prawa wieczystego uzytkowania gruntu

W przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej przyznania byłemu właścicielowi prawa własności czasowej gruntu,  ponowną decyzję w sprawie wniosku złożonego w latach 40-tych wydaje starosta powiatu warszawskiego.

Odwołania od jego decyzji rozpatruje wojewoda mazowiecki.

 


Odszkodowanie w przypadku zaistnienia nieodwracalnych skutków prawnych zaskarżonej decyzji

Jeżeli uzyskano prawomocne stwierdzenie nieważności dawnej decyzji o odmowie przyznania prawa użytkowania wieczystego gruntu pod kamienicą, ale zaistniały nieodwracalne skutki prawne zaskarzonej decyzji (w zakresie całości lub części nieruchomości), na przykład niektóre lokale mieszkalne zostału wcześniej sprzedane podmiotom działającym w dobrej wierze (zwykle najemcom), to odnośnie do tej części kamienicy – zamiast zwrotu nieruchomości w naturze – należy się odszkodowanie w wysokości równej wartości tych lokali, bez części poniesionej szkody obejmującej tzw. utracone korzyści (art. 160 KPA).

 


Wniosek o odszkodowanie za przejętą nieruchomośc z art. 9 dekretu

W razie niezgłoszenia wniosku lub nieprzyznania (z jakichkolwiek przyczyn byłemu właścicielowi wieczystej dzierżawy), zgodnie z art. 9 dekretu, gmina była obowiązana wypłacić odszkodowanie, o ile spełnione zostały dodatkowe przesłanki.

Konieczne było m. in., aby na nieruchomości znajdował się dom jednorodzinny lub by nieruchomość mogła być zabudowana takim domem wg ówcześnie obowiązujących (zwykle jeszcze przedwojejnnych) tzw. planów zabudowy. Liczy się tu stan na dzień 21 listopada 1945 r. (data wejścia dekretu w życie).

Odszkodowań nikomu jednak nie wypłacano, później zaś – z mocy ustawy z 1985 r. o gospodarce gruntami – prawo do odszkodowań wygasło.

Postępowanie z wniosku o odszkodowanie może być prowadzone w trybie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 1997.115.741).

W praktyce aktualnie brak jest możliwości dochodzenia tego rodzaju odszkodowania.

 


Zbywalność prawa zabudowy

Tzw. prawo zabudowy gruntu warszawskiego, o ile tylko nadal istnieje, jest zbywalne: może być przeniesione na inny podmiot w drodze umowy (przechodzi także z mocy prawa na spadkobierców) (art. 5 &1 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o prawie zabudowy; Dz. U. nr 1945.50.280). Spotyka się nieraz umowy sprzedaży tego dawnego prawa.


Publikacje prasowe

Poniżej podajemy listę prawie 200 odsyłaczy internetowych do wybranych publikacji prasowych dotyczących odzyskiwania mienia przejętego z naruszeniem prawa na podstawie dekretu o gruntach warszawskich, zamieszczonych w „Rzeczpospolitej”, w okresie objętym internetowym archiwum tej gazety, tj. od 1993 roku.

Z publikacji tych można wiele dowiedzieć się o aktualnych praktycznych możliwościach dochodzenia tego rodzaju roszczeń.

Publikacje wymieniono w kolejności od najnowszych, podając pełne oznaczenia publikacji (data wydania, gazeta, tytuł, autor).

 

Lp.

Data

Wydania

Tytuł

Autor

Poruszane

zagadnienia

167

2002.12.04

Trudne oddawanie. Resort skarbu państwa kończy prace nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej

Danuta Frey

Do tej pory zwrócono w samej tylko Warszawie 1.500 nieruchomości

166

2002.11.20

Batalii nie koniec. Spór Orbisu ze spadkobiercami o Hotel Europejski w Warszawie

Danuta Frey

 

165

2002.11.19

Haberbusch i Schiele znów u ministra. Wniosek o unieważnienie nacjonalizacji będzie rozpatrywany powtórnie

Danuta Frey

 

164

2002.11.09

Wniosek Lubomirskich wraca do starosty. Planując rozbudowę gmachów Sejmu, nie uwzględniono roszczeń reprywatyzacyjnych

Danuta Frey

 

164

2002.11.08

Spór o Hotel Europejski jeszcze potrwa. twarta droga dla Orbisu

Izabela Lewandowska

 

163

2002.10.30

Proceduralne wymogi bierutowskiego dekretu o gruntach warszawskich obowiązują do dziś. Jeden wniosek był za wczesny, drugi za późny

Danuta Frey

 

162

2002.10.15

Jak odzyskać własną firmę

Jan Jacek Olszewski

 

161

2002.10.12

Nieruchomości stan wojenny

Stefan Bratkowski

 

160

2002.09.24

Jak odzyskać własną firmę

Jan Jacek Olszewski

 

159

2002.09.10

Jak odzyskać własną firmę

Jan Jacek Olszewski

 

158

2002.09.04

Zlekceważył wyrok. Burmistrz Warszawy Centrum zapłaci 10 tys. zł grzywny

Jerzy Kowalski

 

157

2002.08.23

Przymusowe przeprowadzki

Anna Koczarska,  a.s.

 

156

2002.08.09

Kamienica nie do obrony. Pismo komisji partyjno-rządowej nie daje tytułu prawnego do nieruchomości

Danuta Frey

 

155

2002.07.17

Jeden artykuł, różne wyroki. Ostatnia uchwała Sądu Najwyższego niekorzystnie zmieniła dotychczasową interpretację przepisów o zasiedzeniu nieruchomości państwowej

Danuta Frey

 

154

2002.07.15

Czy skórka warta wyprawki. Nieruchomości wnoszone aportem do prywatnych spółek

Agnieszka Stefańska,  Grażyna Błaszczak

 

153

2002.07.15

Nieruchomości - Budownictwo - Warszawa. Spór o działkę. Hipokrates upodobał sobie Ujazdów

Grzegorz Sowula

 

152

2002.05.27

Oddajcie Foksal. Spadek po komunizmie - niewyrównane krzywdy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Filip Frydrykiewcz

 

151

2002.05.16

Jaka będzie przyszłość Omegi. Spór byłych właścicieli z marszałkiem województwa mazowieckiego o budynek zajmowany przez warszawski szpital

Danuta Frey

 

150

2002.05.15

Tajemnicze zaginięcie pełnomocnictw. Radziwiłłowie chcą odzyskać pałacyk zajmowany przez Ambasadę Szwajcarii

Danuta Frey

 

149

2002.05.08

Odzyskany grunt warszawski na sprzedaż. Czy należy się dziesięcioprocentowy podatek 

Izabela Lewandowska

 

148

2002.03.01 

Spadku nie było, podatek trzeba płacić. Przepisy sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości i zdrowym rozsądkiem 

Danuta Frey

 

147

2002.02.27 

Córki prezydenta Raczyńskiego upominają się o pałac. Sąd uchylił odmowę reprywatyzacji gmachu warszawskiej ASP 

Danuta Frey

 

146

2002.01.19

Automobilklub czeka na nowe decyzje. Miarodajny jest plan zagospodarowania przestrzennego 

Danuta Frey

 

145

2001.12.12

Ukarany grzywną za nieuszanowanie wyroku. Starosta wydał decyzję 10 miesięcy po terminie określonym przez NSA 

Renata Majewska

 

144

2001.12.03 

Jedenaście lat starań, finał wciąż odległy. Sąd zajmie się sprawą mieszkania, dawniej gen. Ciastonia, teraz - warszawskiej adwokatki 

Danuta Frey

 

143

2001.11.22

Wyjaśnienie

Dział Prawa

 

142

2001.10.23 

Zarzut: KRN nie była parlamentem. Pierwsza próba podważenia legalności dekretu o gruntach warszawskich

Danuta Frey

 

141

2001.09.29

Orbis czeka na decyzję starosty. W procesach reprywatyzacyjnych nadszedł czas na warszawski hotel Forum

Danuta Frey

Renata Krupa

 

140

2001.09.28 

Spór o grunt pod Białym Domem. Roszczenie spadkobierców wydawców przedwojennego Kuriera Warszawskiego

Danuta Frey

 

139

2001.09.11 

Ugoda nie zakończyła sporu. O Dom pod Królami w Warszawie upominają się Kościół, ZAiKS i spadkobiercy Branickich

Danuta Frey

 

138

2001.09.08

Prawo wieczystego użytkowania dla byłego właściciela. Jak liczyć pięcioletni okres warunkujący podatek od sprzedaży nieruchomości

Wanda Lewańska

 

137

2001.08.28

Gdy gmina sprzedaje cudze. Kupującego nie chroni wpis w księdze

Izabela Lewandowska

 

136

2001.07.30

Ambasady do zwrotu

Danuta Frey

 

135

2001.07.26

Co ma zrobić sąd, a co urząd. Wywłaszczeni po 30 latach mają szanse na odszkodowanie

Marek Domagalski

 

134

2001.07.19

Cywilne wątki wojny o Hotel Europejski

Marek Domagalski

 

133

2001.07.18

Po ośmiu latach nadal bez finału. Rodzina Whiteheadów domaga się zwrotu działki, a za nakłady na budynek chce się rozliczyć

Danuta Frey

 

132

2001.07.16

Status wnioskodawcy nie może budzić wątpliwości

Danuta Frey

 

131

2001.07.05

Willę oddano w użytkowanie prawidłowo

Renata Majewska

 

130

2001.06.29

Bez ogłoszeń i plakatów

Danuta Frey

 

129

2001.06.18

Rozstrzyga naruszenie prawa, a nie względy społeczne

Danuta Frey

 

128

2001.05.07

Nieruchomości - budownictwo w Warszawie

Autorzy Rzeczpospolitej

 

127

2001.04.30

Z ostatniego tygodnia

Ewa Zychowicz

 

126

2001.04.26

Ani wcześniejszy, ani późniejszy

Danuta Frey

 

125

2001.04.14

Jak zabrano Szopy Niemieckie

Danuta Frey

 

124

2001.04.09

Córki prezydenta RP na uchodźstwie upominają się o własność ojca

Danuta Frey

 

123

2001.02.15

Odbudowała za zgodą władz

Danuta Frey

 

122

2000.11.22

ZUS czy spadkobierczyni

Hanna Fedorowicz

 

121

2000.11.06

Przegląd informacji branżowych z ostatniego tygodnia

Ewa Zychowicz

 

120

2000.10.30

Odszkodowanie nie przeszkadza unieważnieniu

Danuta Frey

 

119

2000.10.16

Najpierw góral wygrał z wojewodą

Danuta Frey

 

118

2000.09.23

Bezskuteczna skarga Stronnictwa Demokratycznego

Danuta Frey

 

117

2000.09.13

Decyduje wpis w księdze wieczystej

Danuta Frey

 

116

2000.09.05

Właściciele wykupionych mieszkań są stroną

Danuta Frey

 

115

2000.08.21

Dziesięć lat czekania

Danuta Frey

 

114

2000.08.05

Spadkobiercy ks. Czartoryskiej chcą wrócić na Trakt Królewski

Danuta Frey

 

113

2000.07.29

Hotel Europejski jest własnością przedwojennych właścicieli

Danuta Frey

 

112

2000.07.27

Archiwa na razie zostają

Danuta Frey

 

111

2000.06.30

Kamienica zawadza Trasie Świętokrzyskiej

Danuta Frey

 

110

2000.06.06

Koniec wątpliwości

Danuta Frey

 

109

2000.05.20

W stronę Sartrouville

Stefan Bratkowski

 

108

2000.04.22

Nieważność w całości czy w części

Danuta Frey

 

107

2000.04.13

Skutki podziału

Danuta Frey

 

106

2000.04.07

Polski sąd blokuje dysponowanie rosyjską nieruchomością

Marek Domagalski

 

105

2000.03.15

Ping-pong trwa

Danuta Frey

 

104

2000.03.10

Drogi i pusty plac w centrum

Danuta Frey

 

103

2000.03.09

Wieżowiec TP SA z komplikacjami

Danuta Frey

 

102

2000.02.07

Nadzieja dla dawnych właścicieli

Danuta Frey

 

101

2000.02.07

Gmina i Fundacja walczą o szkołę

Danuta Frey

 

100

2000.01.03

Co spółce, co spółdzielni

Danuta Frey

 

99

1999.12.21

Pomysły dziwnie znajome

Dariusz Pluta

 

98

1999.12.07

Prezydent Warszawy nie zapłaci grzywny

Danuta Frey

 

97

1999.11.09

Grunt to fiskalizm

Wiesław Szczepiński, Jan S. Ciechanowski

 

96

1999.11.06

Konie i pieniądze

Marek Domagalski, Artur Burak

 

95

1999.10.26

Orbis domaga się uznania za współwłaściciela

Danuta Frey

 

94

1999.10.25

Przedwojenna kamienica czy nowy budynek

Danuta Frey

 

93

1999.10.11

Lokator nie może się odwołać

Danuta Frey

 

92

1999.10.06

Reprywatyzacja: trzy różne wersje

Danuta Frey

 

91

1999.10.05

Urzędnik przekazał dwa razy tę samą działkę; Podwójne roszczenia, rozbieżne orzecznictwo

Danuta Frey

 

90

1999.08.16

Artystyczne cerowanie; Ozdoba i ochrona elewacji; Forty na sprzedaż

Ewa Zychowicz; K.M.

 

89

1999.08.06

Brahma Kumaris na gminnej działce

Danuta Frey

 

88

1999.07.24

Własność, której nie można odzyskać

Danuta Frey

 

87

1999.07.16

Rodzina hrabiów Tarnowskich domaga się decyzji

Danuta Frey

 

86

1999.06.21

Pozwany polski rząd

Krzysztof Darewicz

 

85

1999.05.11

Administracja zza sędziowskiego stołu

Danuta Frey

 

84

1999.04.26

Komu pałac Zuga

Danuta Frey

 

83

1999.04.13

Pałac Biskupów wciąż sporny

Danuta Frey

 

82

1999.03.22

Potyczki z urzędami

Danuta Frey

 

81

1999.01.18

ZUS czy spadkobierczyni

Danuta Frey

 

80

1999.01.05

Byli właściciele żądają zwrotu gruntu z biurowcem Inco Veritas

Danuta Frey

 

79

1999.01.05

Użytkowanie wieczyste nie jest przeszkodą

Danuta Frey

 

78

1998.12.21

Unitra nadal właścicielem

Danuta Frey

 

77

1998.11.12

Nie można unieważnić decyzji o sprzedaży

Danuta Frey

 

76

1998.10.14

Trzydzieści dni na decyzję

Danuta Frey

 

75

1998.10.12

Informacje

Marta Pionkowska

 

74

1998.10.12

Od wolnych zawodów po prawo budowlane

Jerzy Kowalski

 

73

1998.10.01

Naród dał, dekret zabrał

Danuta Frey

 

72

1998.08.11

Argumenty za i przeciw

Danuta Frey

 

71

1998.07.22

Zapomniana skarga

Danuta Frey

 

70

1998.07.09

Będą ponowne decyzje. Antoni de Bourbon walczy o Dom Dziennikarza

D. Frey

 

69

1998.07.07

W trosce o równość wobec prawa. Polska Unia Właścicieli Nieruchomości żąda nacjonalizacji

Adam Maciejewski

 

68

1998.07.07

W trosce o równość wobec prawa

A. Mac

 

67

1998.07.06

Teatr Polski czy Gmina Centrum

D. Frey

 

66

1998.06.17

Wojna o "Adrię "

Danuta Frey

 

65

1998.06.12

Plan będzie, lecz co dalej

Danuta Frey

 

64

1998.06.06

Czy Dom Dziennikarza wróci do Bourbonów

Danuta Frey

 

63

1998.06.01

Trasa Siekierkowska znów w sądzie

Danuta Frey

 

62

1998.05.26

Orbis przegrywa ze spółką Hotel Europejski

Danuta Frey

 

61

1998.04.03

ZUS wyeliminowany ze sporu

Danuta Frey

 

60

1998.03.24

Trasa Siekierkowska będzie budowana

Danuta Frey

 

59

1998.03.18

Przebieg będzie zależał od wyroku

Danuta Frey

 

58

1998.02.03

Willa państwa Jaruzelskich

Marek Domagalski

 

57

1997.12.08

Mennica nie brała udziału w postępowaniu

Danuta Frey

 

56

1997.09.18

Nadzieja dla poszkodowanych właścicieli. Nieruchomości w Warszawie

Romuald Gilewicz

 

55

1997.09.16

Minister zadecyduje ponownie

Danuta Frey

 

54

1997.08.07

Czetwertyńscy przed ambasadą amerykańską

Danuta Frey

 

53

1997.07.02

Grunty warszawskie: Gmina przejęła z naruszeniem prawa

Maria Szulc

 

52

1997.06.20

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Izabela Lewandowska

 

51

1997.03.17

YMCA walczy o gmach

Dział Prawa

 

50

1997.03.14

Wykupienie mieszkania nie jest przeszkodą

Danuta Frey

 

49

1997.03.10

Spór o własność

Danuta Frey

 

48

1997.03.08

Korwin-Mikke wspiera właścicieli

Danuta Frey

 

47

1997.02.05

Rzecznik sygnalizuje

Dział Prawa

 

46

1997.02.04

Gordyjski węzeł na Łuku Siekierkowskim

Danuta Frey

 

45

1997.02.03

Chory rynek

Bogdan Grzechnik

 

44

1997.01.22

Lekarze wracają na swoje

Danuta Frey

 

43

1997.01.13

Reprywatyzacja to za mało

Danuta Frey

 

42

1997.01.10

Co z wykupionymi mieszkaniami

Danuta Frey

 

41

1996.12.20

YMCA nadal walczy o gmach

Danuta Frey

 

40

1996.12.17

Furtka dla byłych właścicieli

Danuta Frey

 

39

1996.12.12

Informacje

Dział Prawa

 

38

1996.11.27

Trudne decyzje

Ryszard Andziak

 

37

1996.11.21

Podwójne upaństwowienie

Danuta Frey

 

36

1996.11.15

Kupowanie kota w worku

Danuta Frey

 

35

1996.11.04

Czyja będzie siedziba "Polimexu-Cekopu"

Danuta Frey

 

34

1996.09.24

Willa zamiast prosektorium

Danuta Frey

 

33

1996.09.09

Ustawy pierwszej potrzeby

Jerzy Pilczyński

 

32

1996.07.20

Lata procesów o ursynowskie grunty

Danuta Frey

 

31

1996.06.24

Przetargi w Warszawie

Krystyna Milewska

 

30

1996.06.07

Reprywatyzacja na Osiedlu Młodych

Danuta Frey

 

29

1996.05.28

Oddać byłym właścicielom czy zostawić spółce

Danuta Frey

 

28

1996.04.04

Rząd poprawia projekt ustawy

Ada Kostrz-Kostecka

 

27

1996.03.27

Właściciele wracają na swoje

Anna Grabowska

 

26

1996.02.10

Decyzja o sprzedaży unieważniona

Danuta Frey

 

25

1996.01.15

Spadkobiercom czy na przetarg

Włodzimierz Bieroń

 

23

1996.01.15

Informacje

Jan Nieznany

 

24

1996.01.08

Poczta przeciw "Warcie "

Danuta Frey

 

22

1995.12.30

Mieszkanie dla wiceministra

Danuta Frey

 

21

1995.11.27

Załatwić jak najszybciej

Krystyna Milewska

 

20

1995.11.24

Kamienica wraca do cukierników

Danuta Frey

 

19

1995.10.13

Interster czeka na wyrok

Danuta Frey

 

18

1995.09.30

Obawy właścicieli wykupionych mieszkań

Danuta Frey

 

17

1995.07.31

Decyzji wciąż nie ma

Danuta Frey

 

16

1995.07.05

Centrum na Murowance

Danuta Frey

 

15

1995.06.08

Znakomity interes

Danuta Frey

 

14

1995.05.17

Wkrótce nowy program

Ada Kostrz-Kostecka

 

13

1995.04.15

Kamienice wracają do właścicieli

Dział Prawa

 

12

1995.04.12

Dla kogo Hotel Europejski

Danuta Frey

 

11

1995.04.10

Informacje

Danuta Frey

 

10

1995.03.24

Zmierzą i wyszukają

Ewa Zychowicz

 

9

1995.03.20

Długie czekanie. Bank Handlowy nie może odzyskać siedziby

Danuta Frey

 

8

1995.03.17

Ruchome schody do reprywatyzacji

Danuta Frey

 

7

1995.03.10

Ostatnia przeszkoda

Danuta Frey

 

6

1995.03.03

Potoccy chcą odzyskać pałac

Danuta Frey

 

5

1994.12.03

Daremna debata

Eliza Olczyk Jerzy Pilczyński

 

4

1994.11.29

Kuchnia chińska w Pałacu Błękitnym

Danuta Frey

 

3

1994.11.18

Trwa spór o warszawską YMKĘ

Danuta Frey

 

2

1994.11.05

Co można odzyskać bez ustawy

Ada Kostrz-Kostecka

 

1

1993.10.14

Byli właściciele czekają na ustawy

Ewa Zychowicz

 

 

 


Wszelkie prawa autorskie oraz prawa do baz danych publikacji i orzecznictwa zawartych na stronach niniejszego R-Serwisu – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.08