R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl
do strony głównej

Reforma rolna (grunty rolne, lasy, dwory, browary, ruchomości)


 

Wstęp

Zakres przedmiotowy i tryb przejęcia

Wprowadzenie

Obszar nieruchomości

Składniki mienia nie objęte dekretem

Bezprawne rozszerzenie zakresu przejmowanego mienia przez rozporządzenie wykonawcze ministra rolnictwa z 1945 r.

Tryb dochodzenia roszczeń

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w sprawie przejęcia przez państwo

Proces cywilny o uzgodnienie treści księgi wieczystej

Odszkodowanie za składniki mienia sprzedane osobie trzeciej

Kwestia zgodności dekretu z konstytucją (AD 1921, AD 1935 i AD 1997)

(Nie)zgodność dekretu z Konstytucją

Wyrok TK z 2001 roku w/s zgodności dekretu z konstytucją

Możliwość bezpośredniego stosowania konstytucji przez sądy powszechne i sądy administracyjne

Inne orzeczenia TK w/s dekretu

Publikacje prasowe

 


Wstęp

Niniejsza strona Serwisu R poświęcona jest roszczeniom do mienia (nieruchomego i ruchomego – np. dzieła sztuki) przejętych przez państwo na podstawie dekretu o reformie rolnej z 1944 r. wraz z rozporządzeniem wykonawczym ministra rolnictwa i reform rolnych z 1945 r. oraz pokrewnych późniejszych aktów prawnych.

Dekret przewidywał przejęcie majątków ziemskich o powierzchni gruntów rolnych poniżej 50 ha (były tu pewne różnice regionalne).

Z powołaniem się na dekret przejmowane były często także składniki mienia nie objęte zakresem przedmiotowym dekretu: majątki o powierzchni mniejszej niż ustalony limit, dwory, parki, dzieła sztuki zgromadzone we dworze, zakłady przemysłowe nie związane ściśle z produkcja rolną.

Poza tym – podobnie jak w przypadku innych aktów prawnych o charakterze nacjonalizacyjnym – kwestionowana bywa w ogóle zgodność dekretu zarówno z (uznawaną przez PRL) konstytucją z 1921 roku jak i obecną konstytucją z 1997 roku (brak odszkodowania, przejęcie bez orzeczenia sądu), a zatem i jego prawna skuteczność.

Obszerne orzecznictwo w zakresie kilku aktów prawnych wprowadzonych w ramach reformy rolnej zawiera baza znanego programu LEX.

Dawnych ziemian zrzesza przede wszystkim Polskie Towarzystwo Ziemiańskie – patrz strona Serwisu: Organizacje.


Zakres przedmiotowy i tryb przejęcia

Wprowadzenie

Podstawą wykładni zakresu działania Dekretu jest uchwała TK (pełny skład) z dnia 19 września 1990 r. (sygn. W 3/89) (Dz. U. nr 1990.66.396, także OTK 1990, poz. 26) w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich (prof. Łętowskiej) o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisu art. 2 ust. 1 lit. „e” Dekretu.

Teza uchwały (streszczenie): Zakres przedmiotowy powołanego przepisu nie obejmuje nieruchomości, które przed 1 września 1939 r. zostały rozparcelowane na działki budowlane po zatwierdzenie projektu podziału przez właściwy organ, choćby nawet przenisienie własności nastąpiło po tej dacie.

Z uzasadnienia: "Powojenny ustawodawca, przez określenie nieruchomości przymiotnikiem „ziemskie”, miał na względzie te obiekty mienia nieruchomego, które mają charakter wyłącznie rolniczy. (...) Jego intencją było przeznaczanie na cele reformy rolnej wyłącznie tych nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, sadowniczej".

Uchwała wraz z uzasadnieniem (plik PDF)

Wprawdzie obecnie uchwała formalnie utraciła moc wiążącą, w zw. z faktem, że nowa Konstytucja z 1997 r. nie przewiduje już kompetencji TK do ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów, jednak dalej funkcjonuje mocą autorytetu TK i jest powoływana w orzecznictwie NSA.

 

Dekret nie podał własnej definicji pojęcia "nieruchomość ziemska", dlatego przyjąć należy, iż posłużył się terminologią zaczerpniętą z ustawodawstwa wcześniejszego. Przepisy wykonawcze do tymczasowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r. (Dz. U. nr ....) określają natomiast nieruchomość ziemską jednoznacznie jako nieruchomość położoną poza obrębem miasta (por. „Rz”, 2001.04.03, Reprywatyzacja: Miejska kamienica to nie własność ziemska. Tarnowscy chcą wrócić do Końskich, Renata Majewska).

Obszar nieruchomości

Jasne jest, że nie podlegały przejęciu gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych poniżej 50 ha (lub 100 ha, w zależności od położenia), przy czym istotny tu był stan prawny i faktyczny na dzień wybuchu wojny w 1939 roku (podział faktyczny nieruchomości na części był bez znaczenia prawnego).

Na niektórych obszarach (np. Kaszuby) do 1947 r. obowiązywał nadal kodeks cywilny niemiecki (KCN) i wg jego przepisów określany był stan prawny nieruchomości dla celów ew. zastosowania dekretu o reformie rolnej. Mimo aktu notarialnego o przekazaniu własności i jej faktycznego podziału nie dokonano odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Inaczej niż np. wg obecnego KC, zgodnie z KCN do przeniesienia (w tym także podziału) własności nieruchomości poza sporządzeniem aktu notarialnego konieczne było także dokonanie wpisu do księgi wieczystej. W przeciwnym razie nieruchomość pozostawała nie podzielona, i jeśli jej obszar przekraczał 100 ha – podlegała przepisom dekretu. (por. „Rz”, 1997.06.06, Reforma rolna nad jeziorem Wdzydze, Danuta Frey).

Składniki mienia nie objęte dekretem

Poza nieruchomościami o obszarze poniżej 50 ha (100 ha), w świetle w zasadzie jednolitego ostatnio orzecznictwa (kilka wyroków TK i SN oraz liczne wyroki NSA), nie dekret nie dawał także podstaw do nacjonalizacji składników mienia nie związanych funkcjonalnie z majątkiem ziemskim (2000.08.23).

W szczególności przejęciu na podstawie Dekretu nie podlegały takie obiekty jak:

·         browary, tartaki i inne zakłady (por. poniższe publikacje o roszczeniach Habsburgów, także np. publikacja z 1998.09.01),

·         budynki mieszkalne lub handlowe (wspomniana uchwała TK z 1990 r. a contrario),

·         dwory i pałace (por. różne poniższe publikacje),

·         parki (por. różne poniższe publikacje),

·         nieruchomości położone w obrębie miasta (por. poniższe publikacje o roszczeniach Tarnowskich w Dukli oraz a contrario wspomniane tymczasowe rozporządzenie RM Ministrów z dnia 1 września 1919 r.),

·         ruchomości, w tym dzieła sztuki (por. poniższe publikacje o roszczeniach Tarnowskich w Dzikowie, czy o księgozbiorze Zamoyskiego),

Bezprawne rozszerzenie zakresu przejmowanego mienia przez rozporządzenie wykonawcze ministra rolnictwa z 1945 r.

Wprawdzie rozporządzenie wykonawcze ministra rolnictwa z 1945 r. do dekretu wyłączyło spod nacjonalizacji tylko przedmioty ruchome bez wartości naukowej, artystycznej lub muzealnej, jednak zdaniem SN, ze względu na hierarchię źródeł prawa, rozporządzenie nie mogło rozszerzać postanowień dekretu PKWN jako aktu wyższego rzędu (por. „Rz”, 1999.11.09, Księgozbiór wróci do ordynata zamojskiego, Maciej Podgórski).


Tryb dochodzenia roszczeń

Jeśli mienie przejęte w ramach reformy rolnej nie kwalifikowało się do przejęcie zgodnie z orzecznictwem wspomnianym wyżej, możemy dochodzić zwrotu lub odszkodowania.

Roszczeń można dochodzić w naturze lub gotówce – w zależności o okoliczności – na kilka sposobów opisanych niżej.

Aktualne orzecznictwo przyjmuje, że nie ma możliwości żądania w trybie administracyjnym (art. 156 KPA) stwierdzenia nieważności dawnego zaświadczenia o przejęciu majątku.

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w sprawie przejęcia przez państwo

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w sprawie przejęcia mienia przez państwo następuje w trybie administracyjnym (art. 156 KPA) (patrz publikacja w/s Szczawnicy,  2002.06.17); postępowanie jest wolne od opłat.

W pierwszej instancji wniosek rozpatruje wojewoda, a w trybie odwoławczym – minister rolnictwa. Później przysługuje skarga do NSA (Żywiec, 2002.02.07).

Szerzej na temat warunków i skutków stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych – patrz strona Serwisu: KPA-komentarz.

Proces cywilny o uzgodnienie treści księgi wieczystej

Wyłączenia z nacjonalizacji składników mienia nie objętych dekretem można natomiast dochodzić przed sądem powszechnym w trybie art. 10 KWU – w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (por. publikacje w/s z 1998.09.01 i 1999.04.14 – poniżej). Wpis sądowy wynosi do 8%, z tym że osoby ubogie mogą otrzymać zwolnienie.

Pozew wnosi się zawsze do wydziału cywilnego procesowego sądu okręgowego właściwego ze wzgl. na miejsce położenia nieruchomości.

Z racji niejasności w kwestii właściwej reprezentacji Skarbu Państwa pozywani są:

 

Poza tym konieczne jest często równoczesne pozwanie innych podmiotów aktualnie wpisanych w księgach wieczystych nieruchomości (Czemierniki, 2002.06.12), takich jak:

Odszkodowanie za składniki mienia sprzedane osobie trzeciej

W przypadku, gdy niektóre lub wszystkie składniki nieruchome, a także ruchome, bezprawnie znacjonalizowane mienia zostało w międzyczasie nabyte od państwa przez osobę trzecią działającą w dobrej wierze – dawny właściciel dochodzić może jedynie odszkodowania (Pomorzany, 2002.02.09).

Także w tego rodzaju procesie pozywani bywają różne organy reprezentujące SP (patrz publikacja z 2002.06.20):

·         wojewoda – jako następca prawny dawnego Urzędu Ziemskiego;

·         ministerstwo rolnictwa.

Jeśli pozywamy kilka organów reprezentujących Skarb Państwa, możemy dowolnie wybrać wg siedziby którego z nich określimy właściwość miejscową sądu. Korzystniejsze wydaje się wnoszenie powództwa raczej do sądu właściwego wg siedziby lokalnych organów administracji, np. wojewody, ponieważ sądy warszawskie właściwe wg siedziby ministerstw są najbardziej obciążone i mają kilkuletnie zaległości w rozpatrywaniu spraw. Sądy w mniejszych ośrodkach, jak np. Kalisz, znacznie szybciej rozpatrują sprawy.

 


Kwestia zgodności dekretu z konstytucją (dawną i nową)

(Nie)zgodność dekretu z Konstytucją

Pierwszy zarzut, materialnoprawny, dotyczy niezgodności dekretu z Konstytucją marcową (1921) uznawaną przez powojenne „władze” Polski. Poręczała ona ochronę własności, wywłaszczenie dopuszczała wyłącznie na cel publiczny, za wyrokiem sądu i przede wszystkim za słusznym odszkodowaniem, wykluczała także dyskryminację.

Drugi zarzut, formalny dotyczy „braku konstytucyjnoprawnej legitymacji takich organów jak PKWN, KRN, Rząd Tymczasowy, a także wątpliwa legitymacja później istniejących organów” (z przytoczonego poniżej uzasadnienia wyroku TK z 2001 r., s. 7 par. 2).

Wyrok TK z 2001 roku w/s zgodności dekretu z konstytucją

Kwestia zgodności dekretu z konstytucją pozostaje kontrowersyjna. Precedensowym postanowieniem z dnia 28 listopada 2001 r. (sygn. SK 5/2001) Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej dekretu o reformie rolnej.

Postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, przez pełny skład TK, przy czterech zdaniach odrębnych (por. Rz, 2002.01.30, Była dobra okazja, prof. Teresa Rabska).

Treść uzasadnienia postanowienia (dokument Worda 97) i czterech zdań odrębnych zgłoszonych do wyroku wskazuje, że wbrew oczekiwaniom niektórych za obecnej kadencji TK nie ma raczej co liczyć na wydanie przez TK wyroku rozstrzygającego merytorycznie sprawę konstytucyjności dekretu: stwierdzającego mianowicie jego niezgodność z konstytucją. Podobnie w przypadku innych aktów nacjonalizacyjnych. Zwróćmy uwagę, że wszyscy czterej nowi sędziowie TK (spośród łącznej liczby 15), choć formalnie niezawiśli, wybrani zostali w 2001 roku przez Sejm na 9-letnią kadencję głosami SLD. Pozostaje jednak inne rozwiązanie.

TK uchylił się w ten sposób od jednoznacznego rozstrzygnięcia ważnej, ale bardzo drażliwej kwestii zgodności wspomnianego dekretu z konstytucją. W konsekwencji kwestia ta pozostała nierozstrzygnięta.

W demokratycznym państwie prawnym (art. 2 Konstytucji) nie do zaakceptowania jednak jest sytuacja, kiedy w obrocie prawnym funkcjonuje akt prawny o tak doniosłym społecznie znaczeniu, choćby nawet wydany wiele lat temu, ale nadal przecież będący podstawą wielu orzeczeń organów administracji i sądów, co do którego istnieją zasadnicze wątpliwości co do jego zgodności z którymś z elementarnych praw obywatelskich zagwarantowanych przez konstytucję (prawo własności), a równocześnie brak jest możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii przez którykolwiek z najwyższych organów państwa.

Możliwość bezpośredniego stosowania konstytucji przez sądy powszechne i sądy administracyjne

W tej sytuacji uznać należy, iż to sądy powszechne oraz NSA i SN mają pełne prawo i obowiązek odmawiać stosowania dekretu w konkretnej sprawie, jeśli uznają, że dekret ten jest niezgodny z konstytucją (art. 8 ust. 1 i 2 Konstytucji). Orzecznictwo SN i NSA już wielokrotnie czyniło użytek z tej możliwości w innych sprawach, mimo wprawdzie zdecydowanego sprzeciwu TK (por. m. in. orzeczenia: uchwała SN z dnia 2001.07.04, sygn. III ZP 12/01, Biuletyn SN nr 2001/7; postanowienie SN z dnia 1998.05.26 - teza 1, sygn. III SW 1/98, OSNAP 1998/17/528; wyrok NSA w Warszawie z dnia 1998.10.09, sygn. II SA 1246/98, Glosa nr 1999/3/29). Tą właśnie drogą poszli po wydaniu przez TK wspomnianego postanowienia z 28 listopada 2001 r. pełnomocnicy procesowi Habsburgów (patrz m. in. publikacja z dnia 2002.03.02 – link poniżej).

Inne orzeczenia TK w/s dekretu

Uchwała TK (pełny skład) z dnia 1996.04.16 (sygn. W 15/ 95) (Dz. U. nr 1996.52.233) z wniosku Prokuratura Generalnego o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni przepisu art. 2 ust. 1 lit. e Dekretu z 1944 r. o reformie rolnej.

Teza uchwały (streszczenie):

Normy obszarowe [50 ha lub 100 ha] określone powołanym przepisem dotyczyły wyłącznie nieruchomości ziemskich, które w 1944 r. przechodziły na Skarb Państwa; normy te nie wyznaczały górnej granicy obszarowej nieruchomości rolnych na przyszłość.

Uchwała wraz z uzasadnieniem (plik PDF)

Obecnie uchwała formalnie utraciła moc wiążącą, w zw. z faktem, że nowa Konstytucja z 1997 r. nie przewiduje już kompetencji TK do ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów.


Publikacje prasowe

Poniżej podajemy listę odsyłaczy internetowych do ponad 100 wybranych publikacji prasowych dotyczących roszczeń do majątku przejętego w ramach reformy rolnej, które zostały opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita w okresie od 1993 roku, tj. takich, które dostępne są internetowym archiwum tej gazety. Z publikacji tych można wiele dowiedzieć się o aktualnej praktyce dochodzenia tego rodzaju roszczeń. Publikacje wymieniono w kolejności od najnowszych, podając ich pełne oznaczenia (data wydania, gazeta, tytuł, autor).

 

Lp.

Data publ.

Tytuł artykułu

Autor

Poruszane zagadnienia

125

2002.12.04

Ofiary reformy rolnej. Spór o dwór

M. KUC.

Pozwano ministra pracy i ministra środowiska, którzy nadzorują państwowe jednostki organizacyjne obecnie użytkujące nieruchomość.

124

2002.12.04

Resort skarbu państwa kończy prace nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Trudne oddawanie

Danuta Frey

 

123

2002.12.03

Ofiary reformy rolnej liczą na ponad 400 tys. zł odszkodowania. Za skutki błędu odpowie wojewoda

Gustaw Romanowski

 

122

2002.10.15

Jak odzyskać własną firmę

Jan Stachura, Jan Jacek Olszewski

 

121

2002.10.04

Pierwszy kurort oddany dawnym właścicielom i przez nich zarządzany. Wody piekielne

Barbara Jagiełło

W 1989 r. spadkobiercy wystąpili o zwrot uzdrowiska, w 1996 r. uzyskali korzystny wyrok NSA, dopiero jednak w 2001 roku "fizycznie" odzyskali uzdrowisko.

120

2002.09.10

Odzyskać własną firmę

Jan Jacek Olszewski,

Jan Stachura

Statystyka reprywatyzacji od roku 1990

119

2002.09.06

Skonfiskowane mienie w muzeach. Od czytelników

Marian Wolski

Głośna już sprawa obrazu Wyspiańskiego sprzedawanego na aukcji przez Muzeum Narodowe mimo roszczeń zgłaszanych przez prawowitego właściciela

118

2002.08.09

Kolekcja Lubomirskich-Lanckorońskich na razie w muzeum. Uchwała Rady Radomska unieważniona

Danuta Frey, 

Gustaw Romanowski

Rada miasta i muzeum zgodziły się zwrócić większą część kolekcji obrazów.

117

2002.06.20

Czy roszczenie przedawniło się wskutek błędnej opinii Biura RPO

Gustaw Romanowski

Ponieważ ziemia została dawno rozparcelowana i gospodarzą na niej następni właściciele, spadkobiercy pozwali wojewodę jako następcę prawnego dawnego Urzędu Ziemskiego oraz Ministerstwo Rolnictwa o odszkodowanie.

116

2002.06.17

Trudny powrót Stadnickich. Podupadłe uzdrowisko Szczawnica marnieje, czekając na decyzje sądu i ministra skarbu

Jerzy Sadecki

W 2001 r. minister zdrowia stwierdził nieważność decyzji swego poprzednika z 1948 w sprawie przejęcia przez państwo uzdrowiska w Szczawnicy. Miesiąc później kolejny minister, już z rządu SLD, utrzymał orzeczenie w mocy.

115

2002.06.12

Pałac w Czemiernikach wraca do spadkobierców. Lubelski Sąd Okręgowy uznał, że roszczenia byłych właścicieli mogą być rozstrzygnięte w procesie cywilnym

Maciej Podgórski

Spadkobiercy bezskutecznie usiłowali odzyskać zespół pałacowo-parkowy drogą administracyjną. W 1999 r. wystąpili z powództwem cywilnym do przeciwko wojewodzie i staroście powiatowemu, AWRSP, i gminie. Sąd uznał, że przy rozstrzygnięciu sporu o własność nieruchomości dopuszczalne jest również postępowanie cywilnoprawne. Nakazał założyć nową księgę wieczystą i wpisać do niej powodów jako współwłaścicieli.

114

2002.04.20

Obrazy i matryce to własność Tarnowskich. Spór o znacjonalizowane pamiątki rodowe

Renata Krupa

 

113

2002.03.21

Spadkobiercy właścicielki majątku ziemskiego domagają się blisko 500 tys. zł odszkodowania

Gustaw Romanowski

 

112

2002.03.28

Piwo z herbem czy bez. Habsburgowie kontra Browar w Żywcu

Renata Krupa

 

111

2002.03.11

Pamiątki rodowe Dzikowa: własność państwa czy Tarnowskich. Chcą odzyskać zamek i jego zbiory, obiecują, że będą dostępne dla wszystkich

Renata Krupa

 

110

2002.03.02

Żywiecki browar w NSA. Habsburgowie kwestionują dekret o reformie rolnej

Danuta Frey

 

109

2002.02.14

Była dobra okazja. Od Czytelników

prof. Janusz Gołaski (czyt.)

 

108

2002.02.09

Sprawiedliwość po 57 latach. Odszkodowanie za błędy i winy urzędników przy parcelacji majątku Pomorzany

Marek Domagalski

Po 57 latach Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz spadkobierców właścicieli majątku odszkodowanie. Nie uznał zarzutu przedawnienia roszczeń lub konieczności dochodzenia ich na drodze administracyjnej.

107

2002.02.07

H.F.

 

106

2002.01.30

Teresa Rabska

rozważania o wyroku TK w/s zgodności dekretu o r. r. z konstytucją

105

2002.01.16

H.F.

 

104

2002.01.03

prof. dr hab. Janusz Gołaski

o uzas. wyr. TK dot. ust. o gospod. gr.

103

2001.12.14

Anna Szulc

 

102

2001.11.14

prof. dr hab. Janusz Gołaski

 

101

2001.11.13

Renata Majewska

 

100

2001.10.29

Danuta Frey

 

99

2001.10.25

Renata Majewska

nie dotyczy mienia przejętego w ramach reformy rolnej

98

2001.10.18

Maria Sokolnicka

 

97

2001.09.27

Danuta Frey

 

96

2001.06.09

Renata Majewska

 

95

2001.06.01

Renata Majewska

 

94

2001.04.03

Tarnowscy chcą wrócić do Końskich

Renata Majewska

 

93

2001.02.09

Tarnowscy walczą o pałac w Końskich

Danuta Frey

 

92

2001.01.05

Minister musi natychmiast wykonać wyrok

Danuta Frey

Rozalin - c.d.; czyżby koniec głośnej sprawy zwrotu pałacu w Rozalinie?

91

2001.01.05

Droga przez mękę

Danuta Frey

Rozalin - c.d.: kalendarium

90

2000.12.22

Minister rolnictwa do dziś nie znalazł recepty

Danuta Frey

Rozalin - c.d.

89

2000.12.15

Maciej Kuciel

Żywiec - browar

88

2000.12.12

Danuta Frey

NSA: o wyłączeniu nieruchomości spod działania dekretu należy rozstrzygać na podstawie § 5 rozporz. z 1945 r. Min. rolnictwa

87

2000.10.31

Maciej Kuciel

Browar w Żywcu - c.d.

86

2000.09.20

Danuta Frey

 

85

2000.09.14

Danuta Frey

minister zawiesił postępowanie

84

2000.09.14

Maciej Kuciel

 

83

2000.08.23

Danuta Frey

wyrok NSA: pałac w Czemiernikach bez związku z przejmowanym gospodarstwem rolnym

82

2000.08.16

Paweł Reszka, Michał Majewski

 

81

2000.08.02

Danuta Frey

 

80

2000.07.31

Józef Forystek

kwestia zgodności dekretu o r. r. z konstytucją

79

2000.07.28

Janusz A. Majcherek

 

78

2000.07.01

Marcin Piskorski

 

77

2000.06.19

Danuta Frey

 

76

2000.06.09

Danuta Frey

 

75

2000.05.13

Maciej Kuciel

 

74

2000.05.12

Żaneta Semprich

 

73

2000.04.12

Danuta Frey

 

72

2000.02.05

Danuta Frey

 

71

1999.12.28

Marcin Piskorski

projekt ustawy

70

1999.11.09

Maciej Podgórski

Wg SN wprawdzie późniejsze rozporządzenie wykonawcze ministra rolnictwa wyłączyło spod nacjonalizacji tylko przedmioty ruchome bez wartości naukowej, artystycznej lub muzealnej, jednak ze względu na hierarchię źródeł prawa, rozporządzenie nie mogło rozszerzać postanowień dekretu PKWN jako aktu wyższego rzędu.

69

1999.11.06

Marek Domagalski, Artur Burak

Służewiec

68

1999.10.06

Dział Prawa

 

67

1999.10.01

Danuta Frey

 

66

1999.08.31

Marcin Piskorski

 

65

1999.08.23

Danuta Frey

 

64

1999.07.10

Jan Pruszyński

 

63

1999.07.01

Danuta Frey

 

62

1999.06.14

Marek Domagalski

 

61

1999.06.02

Danuta Frey

 

60

1999.06.02

Jerzy Sadecki

 

59

1999.05.17

J. Dreyza

 

58

1999.04.14

Izabela Lewandowska

możliwość procesu o uzg. tresci księgi wieczystej

57

1998.11.03

Marcin Piskorski

umowy z rządami obcych państw o odszkodowaniach dla ich obywateli za mienie pozostawione lub znacjonalizowane po II wojnie światowej.

56

1998.09.01

Danuta Frey

możliwość procesu przed sądem cywilnym (art. 10 KWU) o wyłączenie zakładu rolnego spod przejęcia na zas. reformy rolnej (wyr. NSA)

55

1998.09.01

Danuta Frey

 

54

1998.07.27

Danuta Frey

zamek w Czemiernikach

53

1998.06.29

Danuta Frey

 

52

1998.06.02

Danuta Frey

Rozalin - c.d.

51

1998.04.20

Żaneta Semprich

zm. kompetencji - reforma administracji

50

1998.02.06

Danuta Frey

 

49

1998.01.03

Danuta Frey

Kiedy orzeka wojewoda, a kiedy sąd powszechny

48

1997.12.06

Danuta Frey

 

47

1997.11.26

Zwrot w naturze, mienie zastępcze i bony

Ada Kostrz-Kostecka

 

46

1997.08.12

Danuta Frey

 

45

1997.06.06

Danuta Frey

 

44

1997.05.10

Czesław Miłosz

elementy autobiograficzne

43

1997.02.25

Kazimierz Rygiel

repryw. mienia kościelnego

42

1997.02.03

Bogdan Grzechnik

 

41

1997.01.27

Danuta Frey

 

40

1997.01.13

Dział Prawa

 

39

1996.12.16

Danuta Frey

 

38

1996.12.12

Danuta Frey

 

37

1996.12.06

Eliza Olczyk

TK o niezgodności z konstytucją nadania gminnych gruntów POD

36

1996.10.30

Żaneta Semprich

grzywna 5.000 zł za niewykonanie wyroku NSA

35

1996.10.21

Beata Modrzejewska

dwór Sobańskich w Guzowie

34

1996.10.03

Danuta Frey

Rozalin - c.d.

33

1996.09.27

Dział Prawa

podział działki a ref. rolna

32

1996.09.18

Danuta Frey

 

31

1996.07.23

Danuta Frey

 

30

1996.07.22

Danuta Frey

 

29

1996.06.01

Janusz Niczyporowicz

klasztor w Supraślu

28

1996.04.19

Danuta Frey

 

27

1996.04.19

Dział Prawa

zapowiedź wyroku TK

26

1996.04.19

Jak załatwiano arystokratów

 

hist

25

1996.04.18

Jolanta Zarembina

zabytki

24

1996.03.12

Krzysztof Olszewski

 

23

1996.02.20

Romuald Gilewicz

uchylenie się od zrzeczenia własności pod przymusem

22

1996.01.16

Danuta Frey

 

21

1995.11.29

Eliza Olczyk

 

20

1995.11.22

Jolanta Zarembina

Sukc, hist

19

1995.11.14

Danuta Frey

 

17

1995.06.27

Maciej Kledzik

 

15

1995.04.10

Informacje

Ada Kostrz-Kostecka

skala roszczeń r.

14

1995.04.08

Maciej Kledzik

ref. rolna z lat 20.

13

1995.03.29

Mirosław Usidus

majątek kościelny

12

1995.02.09

Andrzej Kaczyński

 

11

1995.01.26

Żaneta Semprich

korzystna rew. nadzw. z n. b. właścicieli

10

1994.12.13

Danuta Frey

 

9

1994.11.30

Kto zdecyduje o reprywatyzacji

Ada Kostrz-Kostecka

 

8

1994.11.05

Ada Kostrz-Kostecka

 

7

1994.08.30

Joanna Kwiek -Pietrzykowska

 

6

1994.02.14

Ada Kostrz-Kostecka

 

5

1994.01.27

Ada Kostrz-Kostecka

 

4

1993.12.15

Danuta Frey

Rozalin

3

1993.10.13

Danuta Frey

[ReRolRozalin (c.d.) rozważania nad uzasadnieniem wyroku NSA z 12.10.1999. Podsumowanie dotychczasowych kilkuletnich starań o zwrot mienia - wątki: Adm, Cyw i Kar.

2

1993.06.16

Romuald Gilewicz

Analiza praktyki stosowania różnych przepisów nacjonalizacyjnych oraz rozważania nad założeniami rozsądnej reprywatyzacji.

1

1993.06.04

Dla byłych właścicieli spółek giełdowych

Ada Kostrz-Kostecka

[Informacja o roszczeniach reprywatyzacyjnych wobec spółek giełdowych: Wedel, Swarzędz, Okocim, Żywiec

 


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Copyright by Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.06.01