R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Organizacje osób poszkodowanych materialnie przez nacjonalizację, wywłaszczenie lub zmianę granic Polski po 1939 roku


Spis treści strony

Wprowadzenie

Pomoc prawna udzielana w dochodzeniu roszczeń

Źródła informacji o organizacjach i zastrzeżenie co do ich aktualności

Indeks organizacji

Informacje o organizacjach

Patrz także

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Wprowadzenie

W Polsce począwszy od 1989 roku powstało co najmniej kilkanaście organizacji osób poszkodowanych materialnie przez nacjonalizację, wywłaszczenie lub zmianę granic Polski po 1939 roku. Niektóre z tych organizacji mają kilka lub kilkanaście oddziałów regionalnych, także zagranicznych.

 

Niektóre organizacje od 1990 roku miały swoich przedstawicieli w komisjach rządowej i sejmowej ds. reprywatyzacji, choć rzadko kiedy udało im się osiągnąć jakiekolwiek konkretne korzyści dla osób poszkodowanych w postaci zmian w przepisach.

 

W 2000 roku odbył się w Warszawie I Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Rewindykacyjnych (OPOR), które zrzesza kilkanaście organizacji. 

OPOR działa głównie na płaszczyźnie politycznej, także międzynarodowej, dążąc do wprowadzenia ustawy reprywatyzacyjnej. Po zawetowaniu jednak ustawy o reprywatyzacji z 2001 r. szanse na ponowne uchwalenie tego rodzaju ustawy są niewielkie, a jeżeli nawet zostanie uchwalona, to odszkodowania, zwroty w naturze lub w bonach nie przekroczą netto (po opodatkowaniu) 10-20% wartości utraconego mienia i nie obejmą tzw. utraconych korzyści z tytułu korzystania z nieruchomości przez państwo przez kilkadziesiąt lat.

 


Pomoc prawna udzielana w dochodzeniu roszczeń

Niektóre tylko organizacje oferują osobom poszkodowanym konkretną i kompetentną pomoc prawną w dochodzeniu indywidualnych roszczeń. Zaznaczono to w zamieszczonym dalej zestawieniu informacji o organizacjach. Warto o to pytać od razu na wstępie szukając pomocy w tej lub innej organizacji.

Zwykle porady wstępne bezpłatne, zaś w przypadku podjęcia się prowadzenia sprawy przez współpracującego ze Stowarzyszeniem prawnika – uzgadniane jest wynagrodzenie (płatne z góry lub z dołu, stałe lub prowizyjne od wygranej sprawy).

Są też organizacje stanowiące raczej „kluby dyskusyjne”, nie udzielające osobom poszkodowanym żadnej konkretnej pomocy prawnej.

Wszystkie znane autorowi Serwisu organizacje zostały opisane szerzej poniżej.

W wielu przypadkach znalezienie informacji o tego rodzaju organizacjach (np. w książkach telefonicznych) jest trudne. Niekiedy nawet władze naczelne organizacji nie posiadają aktualnych danych kontaktowych do wszystkich oddziałów regionalnych swoich organizacji.


Źródła informacji o organizacjach i zastrzeżenie co do ich aktualności

Informacje o organizacjach zebrano na podstawie następujących źródeł:

·         publikacji prasowych,

·         ogólnodostępnych baz danych tele-adresowych (klasycznych i internetowych), w tym Serwisu http://www.klon.org.pl/ oraz

·         stron internetowych odnośnych organizacji;

·         kontaktów osobistych z przedstawicielami niektórych organizacji.

 

Autor Serwisu dołożył wszelkich starań, aby podane poniżej informacje były poprawne, aktualne i kompletne. Autor nie odpowiada jednak za aktualność podanych danych.

 

Zachęcamy władze odnośnych organizacji do bezpłatnego zgłaszania/ aktualizacji danych tele-adresowych swoich organizacji w powyższym Serwisie internetowym organizacji pozarządowych oraz w niniejszym Serwisie „Reprywatyzacja”.

 


Indeks organizacji

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI REWINDYKACYJNYCH (OPOR)

POLSKA UNIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (PUWN)

ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE (ZWN-Wa)

STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ŁODZI (SWN-Łó)

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDYNI (SWN-Gd)

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KRESOWIAN WIERZYCIELI SKARBU PAŃSTWA (OSK-WSP)

ZWIĄZEK WYSIEDLONYCH WIERZYCIELI SKARBU PAŃSTWA (ZWWSP)

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WYWŁASZCZONYCH (WSW)

POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE (PTZ)

ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ (ZSzP)

STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH MIESZCZAN WARSZAWSKICH (SPMW)

STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁOWCÓW POLSKICH (SPP)

STOWARZYSZENIE BYŁYCH WŁAŚCICIELI APTEK I WYTWÓRNI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ ICH RODZIN "APTEKARZE"

STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI WYWŁASZCZONYCH PÓL I HAL W TATRACH (SWWPiHwT)

STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI I SPADKOBIERCÓW OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ REFORMĘ ROLNĄ „KASZUBI

STOWARZYSZENIE ŁEMKÓW (SŁ)

ZJEDNOCZENIE ŁEMKÓW (ZŁ)

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE „GROMADA WAWRZYSZEW”

ZWIĄZEK GMIN WYZNANIOWYCH ŻYDOWSKICH W POLSCE

STOWARZYSZENIE OSÓB ZAPOMNIANYCH PRZEZ BANKI NIEMIECKIE (SOZpBN)

 


Organizacje (informacje)

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI REWINDYKACYJNYCH (OPOR)  

OPOR mieści się w siedzibie à PUWN i ZWN W WARSZAWIE (patrz niżej) 

 

W 2000 odbył się w Warszawie pierwszy kongres OPOR.

OPOR zrzesza czternaście krajowych stowarzyszeń osób pokrzywdzonych przez pojałtańskie zmiany terytorialne i ustrojowe w Polsce po 1944 roku: m. in. kresowian-zabużan, byłych fabrykantów, ziemian i osób bezprawnie wywłaszczonych. OPOR utrzymuje kontakty z Ministerstwem Skarbu, kancelariami adwokackimi, w tym z adwokatami Żydów amerykańskich. OPOR nie zrzesza osób prywatnych; zainteresowani mogą natomiast kontaktować się ze zrzeszonymi w OPOR stowarzyszeniami osób pokrzywdzonych (na przykład podanymi na tej stronie www).

 

Przewodniczący – Mirosław Szypowski

 

Indywidualnych, odpłatnych, porad prawnych w zakresie dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych udzielają prawnicy à Centrum Reprywatyzacji (Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 14), które współpracuje z OPOR.

 

Publikacje prasowe wspominające o działalności Porozumienia:

·       Rz, 2001.04.28, Reprywatyzacja. Rusza fala pozwów o zwrot wywłaszczonego mienia. Proces na kredyt, Marcin Piskorski

·       Rz, 2000.05.23, Kongres organizacji rewindykacyjnych, Marcin Piskorski

 


POLSKA UNIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (PUWN)

00-582 Warszawa, Al. Szucha 16/5,
tel. (022) 629-69-67

fax. (022) 628-37-75

E-mail: biuro@puwn.pl

www.puwn.pl

 

Prezes             – Pan Mirosław Szypowski; jest także współzałożycielem à OPOR.

V-ce Prezes      – Pani Barbara Grzybowska-Kabańska.

 

PUWN jest największą w Polsce organizacją właścicieli nieruchomości miejskich, powstała w 1991 r., a jej członkami są 54 organizacje terenowe grupujące właścicieli budynków mieszkalnych i lokali z terenu całego kraju, w których łącznie zrzeszonych jest ponad 80 tys. członków. Od 2002 r. Unia wydaje miesięcznik "Miasto Polskie", którego treść publikowana jest na stronach internetowych PUWN. PUWN jest członkiem OPOR i Międzynarodowej Unii Właścicieli Nieruchomości.

 

Przedstawicieli Unii zajmują stanowisko w każdej żywotnej sprawie dotyczącej własności nieruchomości (m. in. czynsze, meldunki, podatki, eksmisje); znajduje ono wyraz w licznych publikacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Unia organizuje także okresowe konferencje prasowe. Rząd i parlament liczą się z opiniami Unii w tych sprawach.

 

(opr. na podstawie inf. otrzymanych z PUWN)


ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE (ZWN-Wa)

00-582 Warszawa, Al. Szucha 16/5

tel.  (022) 629 69 67

fax. (022) 628 37 75

 
Prezes – Pan Mirosław Szypowski 
 
ZWN w Warszawie zrzesza kilkuset aktualnych i dawnych właścicieli kamienic, z Warszawy i okolic, a także znacjonalizowanych zakładów przemysłowych. 
Organizacja jest członkiem PUWN. Członkowie mogą korzystać po stawkach ulgowych z porad prawnika ZWN. 
Organizacja wydaje własny miesięcznik "Głos Miast". 
W 2006 r. założone w 1906 r. Zrzeszenie, będzie obchodziło 100-lecie swojego istnienia. 
Dzięki aktywnej działalności Zrzeszenia dawni właściciele odzyskali w Warszawie (do 1995 r.) około 2 tys. wcześniej skonfiskowanych nieruchomości. 
 


STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ŁODZI (SWN-Łó)

93-004 Łódź, ul. Piotrkowska 309 

tel: (042) 682-60-63,  (042) 640-22-34

email: stow-lodz@kamienica.pl

www.kamienica.pl/polska.html

 

Prezes – Andrzej Rozenkowski

tel. kom.: 0501 047 270

 

Stowarzyszenie zrzesza właścicieli kamienic z Łodzi i okolic; jest członkiem PUWN. 
Udziela także (dla członków - nieodpłatnie) pomocy prawnej w odzyskiwaniu nieruchomości przez dawnych właścicieli. 
 
Prezes Stowarzyszenia działa także w krajowych i regionalnych organizacjach związanych z nieruchomościami: 

·       wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Warszawie

·       członek zarządu Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej (SPONPC) z siedzibą w Łodzi

Jest także pełnomocnikiem b. właścicieli w wielu sprawach reprywatyzacyjnych

 

Publikacje prasowe wspominające o działalności Stowarzyszenia:

Rz, 2001.01.15, Reprywatyzacja, (dodatek „Nieruchomości-Budownictwo“)

 


OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDYNI (SWN-Gd)

81-304 Gdynia, ul. Śląska 64 lok. 1

tel. (058) 620 89 53

E-mail: : biuro@oswn.pl

www.oswn.pl

 
Stowarzyszenie powstało w 1998 roku, zrzesza ok. 400 członków – właścicieli  kamienic z terenu Gdyni, ale także z terenu całego kraju. 
W roku 1999 Stowarzyszenie zasłynęło skuteczną skargą do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą ustawy o najmie lokali, 
która drastycznie ograniczała wysokość czynszu regulowanego w kamienicach, poniżej kosztów ich bieżącego utrzymania i koniecznych remontów. 
Przedstawiciel Stowarzyszenia, Tomasz Urbaś, uczestniczył także w rozprawie przed TK w podobnej sprawie ograniczenia ustawowego podwyżek czynszów. 

 

Publikacje prasowe wspominające o działalności Stowarzyszenia:

Trybunał Konstytucyjny umożliwił podwyżkę czynszu w prywatnych kamienicach. Właścicielom lżej, „Rz”, 2002.10.03 
 


OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KRESOWIAN WIERZYCIELI SKARBU PAŃSTWA (OSK-WSP) 

Zarząd Główny

Prezes – Andrzej Korzeniowski

 

02-322 Warszawa,

ul. Krakowskie Przedm. 64, pok. 10

tel. (022) 827 04 40 lub 826 20 41, w. 233 

czynne: pon 18-19, pią 10-11  

Email:  brak

WWW: brak

 

Stosownie do swojej nazwy, Stowarzyszenie zrzesza kresowian (zabużan) poszkodowanych w wyniku wysiedlenia z kresów wschodnich II Rzeczpospolitej w wyniku zawartych przez Polskę umów międzynarodowych.

OSKWSP zostało założone w 1991 r., liczy kilkanaście tysięcy członków i posiada kilkanaście oddziałów na terenie całego kraju – patrz informacje poniżej. Jest członkiem-założycielem à OPOR (1998).

Celem OSK-WSK jest dochodzenie rekompensat za majątek pozostawiony za Bugiem, zagwarantowanych im przez umowy międzynarodowe.

Stowarzyszenie udziela pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń przez dawnych właścicieli mienia zabużańskiego.

Patrz strona Serwisu: Mienie zabużańskie.

 

Osiągnięcia

W wyniku starań Stowarzyszenia, począwszy od lat 90-tych wprowadzane są nowe, bardziej korzystne przepisy umożliwiające dochodzenie roszczeń zabużańskich:

·       1994 – wprowadzono możliwość realizacji roszczeń zabużańskich z zasobu nieruchomości pozostawionych w Polsce przez dawne wojska radzieckie (ustawa z 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości po wojskach Federacji Rosyjskiej),

·       1997 – usunięto niekonstytucyjny przepis ograniczający (do końca 1992 r.) termin składania wniosków o ekwiwalent w ustawie o gospodarce nieruchomościami;

·       1998 – w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzono prawo żądania przez Zabużan zaświadczeń potwierdzających ich uprawnienia (nie jest już potrzebne noszenie teczki z dokumentami);

·       2001- zaświadczenia zastąpiono decyzjami administracyjnymi, co umożliwiło wnoszenie odwołań,

·       W latach (2000-2001) prezes OSKWSP uczestniczył w pracach sejmowej podkomisji ds. ustawy reprywatyzacyjnej – patrz protokoły posiedzeń, np. z dnia 21-04-98 r.

 

Publikacje prasowe wspominające o działalności Stowarzyszenia:

·                       Rz, 2002.05.16, Odszkodowania dla Zabużan. Precedensowy proces odroczony, 
·                       Rz, 1995.02.25, Rekompensata dla zabużan, 
·                       Rz, 1994.10.28, Do redakcji, 
 
Oddziały terenowe 
(informacje zaczerpnięto z publikacji w „Naszym Dzienniku” z dnia 9 stycznia 2002) 

 

oddział Elbląg

82-300 Elbląg, ul. Saperów 7/9

(055) 233 82 62 - numer nieaktualny

 

oddział Gdańsk

adres korespondencyjny:

80-363 Gdańsk, ul. Piastowska 90d/87

tel. dom. (058) 553 64 91

siedziba: Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Miszewskiego 17, pok. 306, 

tel. (058) 341 91 72

 

oddział Nowy Sącz

38-300 Gorlice, ul. Kołłątaja 11/21

tel. dom. (018) 352 25 63 
Biuro: Gorlice, ul. Piekarska 1 
czynne: pon, czw, godz. 11-13 
Oddział udziela porad także osobom spoza terenu oddziału. 
 
Koła oddziału: 
·                Gorlice 
·                Nowy Sącz 
·                Limanowa 
·                Krynica 

 

oddział Jelenia Góra

58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 15 
spotkania: 1. wtorek miesiąca, g. 12 

 

oddział Katowice

40-012 Katowice, ul. Sądowa 1

 

oddział Kraków

30-033 Kraków, ul. Sienkiewicza 32

spotkania: 1. i 3. piątek miesiąca, godz. 17

 

oddział Legnica

tymczasowo brak możliwości kontaktu

 

oddział Olsztyn

(gościnnie w prywatnym biurze podróży)

10-501 Olsztyn, ul. Partyzantów 72

tel. (praca) (089) 535 41 00 
czynne tylko w czwartki, g. 16-17 
spotkania: terminy jak wyżej 

 

oddział Opole

45-226 Opole, ul. Hubala 5a/15

tel. (077) 455 59 19

spotkania: Opole, Pl. Sebastiana 3,

zwykle co druga środa

 

oddział Poznań

61-495 Poznań, ul. Czwartków 19/1

 

oddział Wrocław

tymczasowo brak możliwości kontaktu

 


ZWIĄZEK WYSIEDLONYCH WIERZYCIELI SKARBU PAŃSTWA (ZWWSP)

50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 11/13

dyżury zarządu: środy, 16.30-18.30

prezes - Norbert Tomczyk 

wiceprezes - Janusz Sobol

 

Związek jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, pomaga swoim członkom dochodzić od Skarbu Państwa realizacji ich uprawnień do rekompensaty za mienie utracone za Bugiem.

 

Publikacje prasowe wspominające o działalności Stowarzyszenia:

Gazeta Wrocławska, 1999.07.31, Upominają się o ekwiwalent za mienie za Bugiem. Pozwali państwo (artykuł znajduje się pod koniec dłuuugiej strony)

 


WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WYWŁASZCZONYCH (WSW)

61-737 Poznań, ul. 27 grudnia 3, pok. 25 

czynne: wtorki, godz. 10-13

tel. (061) 852 35 40

(czynny także w terminach jak wyżej)

 

Zrzesza dawnych właścicieli mienia przejętego po II wojnie światowej przez Skarb Państwa.

Celem Stowarzyszenia jest m. in.:

·         niesienie członkom, a także osobom zainteresowanym, wszechstronnej pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń, w tym udzielanie praktycznych porad,

·         współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami.

Zarejestrowane w 1990 roku, liczy ok. 300 członków, należy do Sejmiku Organizacji Pozarządowych oraz do à OPOR.

 

Publikacje prasowe wspominające o działalności Stowarzyszenia:

Rz, 1993.11.01, Ustawa reprywatyzacyjna pilnie potrzebna. Zabrano mi, chcę z powrotem, Danuta Frey

 


POLSKIE TOWARZYSTWO ZIEMIAŃSKIE (PTZ)

www.republika.pl/ptzow/ziem.htm (ładna i ciekawa strona www) 

email: ptzow@poczta.onet.pl

 

Zarząd Główny 
Prezes mec. Zygmunt Rakowiecki 
Vice-prezes: Stanisław Wielowieyski 
adres dom.: 03-943 Warszawa, ul. Szczuczyńska 14 m.2 

tel. dom. (022) 617 84 66

 

oddział Warszawa 
Prezes Andrzej Ślaski 
adres dom.: 02-614 Warszawa, ul Lenartowicza 20 
tel. dom. (022) 844 73 17 
 
oddział Białystok 
Prezes Jan Srzedziński 
siedziba: 15-091 Białystok, Rynek Kościuszki 1 (Ratusz) 
tel. (085) 75 22 15 
 
oddział Częstochowa
Prezes Jerzy Dreyza 
42-202 Częstochowa, ul. Kościuszki 3/ 104 
tel. dom. (034) 324 16 89 
 
oddział Kraków 
Prezes Maciej Rudziński 
31-101 Kraków, Pl. Na Groblach 3/7 
tel. dom. (012) 422 32 98 
 
oddział Lublin 
Prezes: Marek Łoś 
20-089 Lublin, ul. Probostwo 19 m. 8 
tel. ???  
 
oddział Poznań 

Prezes Wojciech Kęszycki

dom. (061) 852 31 48

siedziba: 61-770 Poznań, ul. Paderewskiego 7 (Bazar Poznański)

spotkania członków: soboty, godz. 11-12

Oddział liczy ok. 200 członków

 

oddział Rzeszów 
Prezes: Zbigniew Bortnik 
tel. pr. (017) 671 41 63 w. 63 
37-723 Stubno, Stadnina Koni 

PTZ zostało założone w 1990 w Warszawie, posiada 14 oddziałów terenowych w kraju oraz 2 zagranicą (we Francji i Wielkiej Brytanii), skupia ok. 2.400 członków.

 
Powyższe informacje teleadresowe uzyskano od prezesa oddziału warszawskiego – p  Andrzeja Ślaskiego. 

 

Członkami Towarzystwa są osoby narodowości polskiej, związane węzłami rodzinnymi z tradycjami ziemiaństwa polskiego, które utraciło dobra ziemskie w wyniku wywłaszczenia, konfiskaty lub innego zaboru, głównie w ramach reformy rolnej.

 

Celem PTZ jest jednoczenie środowiska ziemiańskiego wokół pielęgnowania tradycji, zachowania i pomnażania dorobku kulturalnego, prostowania fałszywego obrazu ziemiaństwa wytworzonego przez komunistyczną propagandę, uzyskania zadośćuczynienia za doznane krzywdy, a przede wszystkim - wokół starań o powrót do rodzinnych gniazd. Ziemianie nie wnoszą przy tym roszczeń do rolników indywidualnych z tytułu rozparcelowanej ziemi.

 

PTZ wydaje BIULETYN ZIEMIAŃSKI.

 

Publikacje prasowe wspominające o działalności Towarzystwa:

·    Rz, 2002.03.21, Spadkobiercy właścicielki majątku ziemskiego domagają się blisko 500 tys. zł odszkodowania,

·    Rz, 2001.03.19, Inwestowanie w przyszłość Polski,

·    Rz, 1998.08.12, Dzieje piękne i tragiczne. Raczyńscy, Chłapowscy, Działyńscy,

 


ZWIĄZEK SZLACHTY POLSKIEJ (ZSzP)

80-463 Gdańsk, ul. Kunickiego 28   

kom. 0604 339 800 
tel. (058) 340 90 35 
     (058) 340 90 35 
 

e-mail: szlachta@szlachta.org

www:   www.szlachta.org

 (ładna i ciekawa strona www)

 

ZSzP powstał w 1995 roku, zrzesza szlachtę dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Celem Związku jest pielęgnowanie tradycji szlacheckich, integracja i odbudowa środowiska szlachty w Polsce. Związek wydaje pismo „VERBUM NOBILE”.

Reprywatyzacja majątków nie jest głównym celem Związku.

 

Publikacje prasowe wspominające o działalności Związku:

Panowie szlachta, Rz, 2000.06.30

 


 

 

STOWARZYSZENIE POSZKODOWANYCH MIESZCZAN WARSZAWSKICH (SPMW)

Stowarzyszenie mieści się gościnie przy siedzibie UPR: 

00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41

tel./fax: (022) 826 74 77

tel. (022) 826 46 42 – czasowo wyłączony

email:   brak

WWW: brak

 

Czynne: poniedziałki i środy, w godz. 15-17.

Doświadczeni prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem udzielają porad prawnych. Wstępne porady – nieodpłatne, nie tylko dla członków:

 

Zrzesza dawnych właścicieli nieruchomości warszawskich, przejętych przez Państwo bez odszkodowania na podstawie dekretu z 1945 r. o gruntach warszawskich oraz ich spadkobierców. Pod nową nazwą Stowarzyszenie działa od 1995 r., pierwotnie zarejestrowane w 1990 r. jako Stowarzyszenie Poszkodowanych Właścicieli Nieruchomości Warszawskich, posiada kilkuset członków.

 

Cele:

·    podejmowanie bezpośrednich działań na rzecz reprywatyzacji gruntów i zabudowanych nieruchomości warszawskich, odebranych właścicielom dekretem o gruntach warszawskich (1945 r.);

·    organizowanie różnego rodzaju akcji mających na celu zaprezentowanie się społeczeństwu i elitom rządzącym.

 

Publikacje prasowe wspominające o działalności Stowarzyszenia: 

·            Rz, 2001.09.29, Orbis czeka na decyzję starosty. Warszawa do zwrotu,

·            Rz, 2001.04.14, Jak zabrano Szopy Niemieckie,

·            Rz, 1997.09.05, Przedwyborcza karuzela,

·            Rz, 1997.03.08, Korwin-Mikke wspiera właścicieli,

 


 

 

STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁOWCÓW POLSKICH (SPP)

00-335 WARSZAWA, ul. Konopczyńskiego 3/ 5

tel./ fax (022) 826 36 18

 

Prezes – Antoni FELDON

Vice prezes – Andrzej MARCINIAK

 

Czynne: codziennie, godz. 9-17

 

WWW:  www.przemyslowcy.pl

email:    info@przemyslowcy.pl

 

Stowarzyszenie zrzesza właścicieli zakładów przemysłowych. Głównym celem pomoc osobom pokrzywdzonym, w tym także dawnych – znacjonalizowanych.

Działa od roku 1992, ma ok. tysiąca członków i kilka oddziałów na terenie kraju. Jest członkiem-założycielem à OPOR.

Głównym celem SPP jest wspieranie rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce, opartego na zdrowych zasadach.

SPP udziela także pomocy prawnej w odzyskiwaniu własności zakładów przemysłowych.

Publikacje prasowe wspominające o działalności Stowarzyszenia: 
·                  Rz, 1995.02.20, Krytyka projektu reprywatyzacji, 
·                  Rz, 1994.11.15, Byli właściciele krytykują rządowy projekt. Chcą zwrotu, a nie bonów, 


 

 

STOWARZYSZENIE BYŁYCH WŁAŚCICIELI APTEK I WYTWÓRNI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ ICH RODZIN "APTEKARZE"

Stowarzyszenie mieści się gościnnie przy Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym: 
adres tylko do korespondencji: 
00-238 Warszawa, ul. Długa 16 
tel./ fax (022) 831 15 42 
email: brak 
www: aptekarze 
Zarząd: 
Prezes              prof. dr hab. Sławomir Lipski; tel. dom. 620 65 42 
Vice prezes       – Jarosław Domosławski
Vice prezes       – mgr Jerzy Laupe 
Skarbnik            – Maria Wąsowska 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu (nieregularnie); szczegółowe inf. o terminach najbliższych spotkań – w siedzibie PTF (j/w) 
Indywidualnych porad prawnych członkom – udzielają prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem. 
Celem Stowarzyszenia jest uzyskanie zadośćuczynienia materialnego dla byłych właścicieli aptek, wytwórni farmaceutycznych oraz ich spadkobierców za mienie
apteczne odebrane z naruszeniem prawa w latach ‘49-’51, zwykle na podstawie ustawy z dnia 8.01.1951. „o przejęciu aptek na własność Państwa. 
Wiele aptek było formalnie przejmowanych jedynie pod przymusowy zarząd państwowy, z powołaniem się na dekret z 1918 r. 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1990 r., liczy kilkuset członków (wg stanu na rok 2002) i jest członkiem OPOR. 
Aktualnie (maj 2002) członkowie Stowarzyszenia prowadzą przed Sądem Okręgowym w Warszawie ok. 20 procesów cywilnych przeciwko Min. Zdrowia 
o utracone korzyści za okres zarządu państwowego 
Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o korespondencyjne zgłaszanie się byłych właścicieli aptek i ich spadkobierców oraz podawanie swoich 
aktualnych danych. 
Powyższe dane podano na podstawie informacji ze strony www Stowarzyszenia: www.pharmacy.pl/fwp/sbwaiwfoira/sbwaiwfoira.htm oraz na podstawie 
rozmowy telefonicznej z prezesem Stowarzyszenia. 
Publikacje prasowe wspominające o działalności Stowarzyszenia: 
·                       Rz, 2002.02.07, Czy sądy zastąpią ustawę reprywatyzacyjną? Aptekarze wzięli do serca deklarację prezydenta, 
·                       Rz, 1994.11.15, Byli właściciele krytykują rządowy projekt. Chcą zwrotu, a nie bonów, 


 

 

STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI WYWŁASZCZONYCH PÓL I HAL W TATRACH (SWWPiHwT) 

34-530 Bukowina Tatrz. (k/ Zakopanego), Głodówka 1

 

tel. dom. (018) 20 77 129 – Przewodnicząca – Zofia Bigos

email:   ???

www.pawel.gornyslask.pl/od-tater

 

Zrzesza górali, którym w latach 50. i 60. zabrano grunty, które potem znalazły się na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Walczy o odzyskanie zagarniętych terenów. Ma na swoim koncie pierwsze sukcesy w Sądzie Najwyższym. Powstało w 1998 r., zrzesza 5.000 członków (wg inf. od przewodniczącej).

 

Publikacje prasowe wspominające o działalności Stowarzyszenia: 

·         Tyg. Podhal., 2001.01.21, Reprywatyzacja nie dla górali?,

·         Rz, 2001.01.08, Górale chcą wrócić do hal,

·         Rz, 2000.02.11, Tatry zasługują na męskie decyzje,

·         Rz, 1995.08.17, Góralska krzywda

 


 

 

STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI I SPADKOBIERCÓW OSÓB POSZKODOWANYCH PRZEZ REFORMĘ ROLNĄ „KASZUBI

Dziemiany (woj. pomorskie)

kontakt: za pośrednictwem à OPOR

 

Dąży do odzyskania kaszubskiej ojcowizny, utraconej w wyniku reformy rolnej: gruntów rolnych, lasów, jezior.

 


 

 

STOWARZYSZENIE ŁEMKÓW (SŁ)

Zarząd Główny

adres korespondencyjny:

(spotkania nieregularne)

59-220 Legnica, ul. Kossak-Szczuckiej 6

 

Prezes – Andrzej Kopcza (Wrocław)

kontakt prywatny:

tel. (praca): (071) 355 50 36, - 63 08

tel. (dom):  (071) 783 56 15

fax. (071) 373 54 84

email:   brak

WWW: brak

 

SŁ zostało założone w 1989 r., zrzesza kilkaset osób narodowości łemkowskiej – dawnych mieszkańców Beskidu Niskiego.

Praktycznie wszyscy Łemkowie opuścili ojcowiznę w latach 1945-1947: dwie trzecie z nich opuściło łemkowszczyznę (niektórzy dobrowolnie) w ramach wymiany ludności polskiej i ukraińskiej w latach 1945-1946, a jedna trzecia w 1947 r. została zmuszona do tego przez władze Polski w ramach akcji „Wisła”.

SŁ jest członkiem OPOR.

poleca prawników, z którymi współpracuje:

    adw. Roman Nowosielski (Gdańsk)

    email: ngoffice@n-g-partnerzy.com.pl

 

Patrz także:

Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej „RUTENIKA”: 

Warszawa, ul. Wilcza 69/ 27 (gościnnie przy biurze nieruchomości)

tel. (022) 628 09 27

czynne: godz. 9-16

www.rutenika.pl (ciekawy serwis WWW)

 

Koła:

 

Warszawa

z-ca prezesa ZG SŁ i ekspert SŁ ds. roszczeń łemkowskich - dr Michał Sandowicz

adres domowy:

00-707 Warszawa, ul. Ponikowskiego 12B
tel. dom. (022)
651 00 44

fax (022) 625 48 34

sanlem@go2.pl

 

66-400 Gorzów, ul. Nowy Dwór 8,

tel. (095) 723 81 52

 

O Łemkach:

·         http://wiem.onet.pl/wiem/00210c.html

·         http://strony.wp.pl/wp/stacie/mniejnar.html

 


 

 

ZJEDNOCZENIE ŁEMKÓW (ZŁ)

Przewodniczący - Stefan Hładyk

adres prywatny:

38-311 Szymbark (k/ Gorlic), Bielanka 41

tel. (018) 351 30 36

email: stefanhladyk@poczta.pl

www: http://republika.pl/lemkounion/ (ciekawy serwis WWW)

 

Organizacja społeczno-kulturalna, założona w roku 1990, zrzeszająca 1.250 osób narodowości ukraińskiej – etnicznej grupy Łemków z terenu całego kraju – dawnych mieszkańców Łemkowszczyzny (obecny Beskid Niski). W roku 1947, w ramach akcji „Wisła”, Łemkowie zostali zmuszeni przez władze do opuszczenia ojcowizny.  ZJ wydaje pismo „Watra”, jest członkiem Światowej Federacji Łemków i Europejskiej Federacji Mniejszości Narodowych. ZŁ jest członkiem OPOR.

Rewindykacja mienia utraconego przez Łemków w ramach deportacyjnej akcji „Wisła” jest jednym z pobocznych wątków działalności. Prezes ZŁ uczestniczy w pracach komisji sejmowej ds. reprywatyzacji.

Precedensowy wyrok NSA z dnia 2001.10.01 (sygn. ....) uruchomił proces odzyskiwania przez Łemków ojcowizny. Część gruntów objętych wyrokiem – będąca w posiadaniu Lasów Państwowych została już zwrócona w naturze.

Wg informacji uzyskanej od prezesa, członkowie ZŁ od 1998 roku korzystają w kilku sprawach z pomocy Kancelarii prawnej I & Z s.c. (prof. Huberta Izdebskiego) [Warszawa, ul. Chocimska 28 lok. 52] i są zadowoleni z wyników działań kancelarii. Wszystkie dotychczas wydane wyroki NSA są korzystne dla Łemków. Wobec powyższego Prezes ZŁ może śmiało polecić usługi tej kancelarii w podobnych sprawach.

Publikacje prasowe wspominające o działalności Zjednoczenia: 

·         Rz, 2002.04.24, Kilka tysięcy Łemków może wystąpić o zwrot gruntów zabranych im w wyniku akcji "Wisła" i po wywózce do ZSRR, Józef Matusz 

·         Rz, 2001.10.02, NSA uznał roszczenia Łemków pokrzywdzonych w Akcji "Wisła". Dostaną lasy albo pieniądze

 

·         Rz, 2001.09.26, Łemkowie występują o nieruchomości utracone podczas Akcji Wisła,

·         Rz, 1996.10.19, Jesień Łemków,

 

O Łemkach

·         http://wiem.onet.pl/wiem/00210c.html

·         http://strony.wp.pl/wp/stacie/mniejnar.html

 


 

 

SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE „GROMADA WAWRZYSZEW”

01-911 Warszawa, ul. Andersena 2/173

tel. (022) 835-92-87 – nie aktualny 
Zrzesza osoby pokrzywdzone w wyniku wywłaszczeń, zarejestrowane w 1993 r., liczy ok. 130 członków. 
Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w odzyskaniu nieruchomości utraconych w wyniku przejęcia przez Państwo lub uzyskaniu należytego odszkodowań za to mienie. 


 

 

ZWIĄZEK GMIN WYZNANIOWYCH ŻYDOWSKICH W POLSCE

kontakt: za pośrednictwem --> OPOR (tel. (022) 629-69-67)

 

Związek nie jest formalnym reprezentantem byłych żydowskich właścicieli nieruchomości znajdujących się w Polsce i ich spadkobierców, poczuwa się natomiast do dbania o interesy tych osób. Związek jest członkiem --> OPOR. 


 

 

STOWARZYSZENIE OSÓB ZAPOMNIANYCH PRZEZ BANKI NIEMIECKIE (SOZpBN)

adres korespondencyjny:

47-404 Racibórz, skr. poczt. 36

tel. kom. 0604 38 97 47

email:   brak

WWW: brak  

 

Zrzesza osoby występujące z roszczeniami wobec banków niemieckich z tytułu wkładów na przedwojennych niemieckich książeczkach oszczędnościowych oraz niemieckich obligacji.

Powstało w roku 1998, posiada kilka tysięcy członków, obywateli polskich, głównie z terenu Śląska.

Stowarzyszenie udziela swoim członkom pomocy prawnej w zbiorowym dochodzeniu roszczeń.

Publikacje prasowe wspominające o działalności Stowarzyszenia: 

·        Rz, 1999.08.31, Zapomniane konta w niemieckich bankach.


 

 

Patrz także

Pokrewne strony R-Serwisu oraz innych serwisów internetowych:

 


 

 

Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


 

 

Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.09